• ភាសាខ្មែរ
  • English
សូមស្វាគមន៍ការមកកាន់គេហទំព័ររបស់
ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ
(ក
.
ក.ជ)


ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទ(ក.ក.ជ)

គឺជាសេនាធិការជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការដឹកនាំនិង

សម្របសម្រួលកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ

ដែលជាវិស័យដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញកំណើន

សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា និងរួមចំណែកក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជាតិកាត់

បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន។

 

ដើម្បីជួយដល់ការឆ្លើយតបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយ ចំពោះបញ្ហាប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាក.ក.ជ

ធ្វើការផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើយុទ្ធសាស្រ្តជាអទិភាពចំនួន៤៖

 

tl_files/photos/agriculture/picture-762.jpg


 

  • សន្តិសុខស្បៀង និងការគាំពារសង្គមសម្រាប់ជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ
  • ការផ្តល់គុណតម្លៃបន្ថែមតាមរយៈផលិតភាពកសិកម្ម ការធ្វើពិពិធភាវូបនីយកម្ម និងសហគ្រាសឯកជនកសិកម្មដែលមានជម្រើសក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតនៅតាមជនបទ
  • ការរៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចម្រុះ និងយុទ្ធវិធីអភិវឌ្ឍន៍ដោយផ្អែកលើសហគមន៍
  • ការចូលរួមពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានានៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

សកម្មភាពរបស់ ក.ក.ជ

  • ជំរុញការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិសុខស្បៀង
  • កំណត់ និងជំរុញកត្តាគន្លឹះដែលធ្វើឱ្យផលិតភាពកសិកម្មមានភាពប្រសើរឡើងតាមរយៈការងារកសិកម្ម ដែលនាំមកនូវកំណើនស្បៀងលើសលប់សម្រាប់ការនាំចេញ
  • ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនានានៃកម្មវិធីសម្រាប់ការស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
  • ជំរុញ និងសម្របសម្រួលការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមជនបទក្នុងកម្មវិធីទាំងនេះ
  • សម្របសម្រួល និងលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការចូលរួមរបស់អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិនានា និងវិស័យឯកជនផងដែរ។

ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលល្អបំផុតដែលអាចទទួលធ្វើទៅបាន ក.ក.ជ សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយក្រសួងពាក់ ព័ន្ធចំនួន៦ ដែលធ្វើការលើវិស័យអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចតាមជនបទ។ ក្រសួងទាំងនោះរួមមាន៖



 ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹងស្តីពីការអភិវឌ្ឍ វិស័យកសិកម្ម និង ជនបទ នៅកម្ពុជាផ្តល់ច្រកចេញ

ចូលព័ត៌មាន មួយដែលងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីការងាររបស់ក្រសួងដែលចូលរួមសហ

ប្រតិបត្តិការនិងការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ 

 

សាររបស់ប្រធានក.ក.ជ

 

ឆ្លងកាត់នូវដំណាក់កាលសំខាន់ៗនៃកិច្ចការស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏លំបាក និងប្រកបដោយភាពស្មុគស្មាញ ប្រទេស

កម្ពុជាបានវិវឌ្ឍន៍ឈានចូលមកដល់យុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្ម ទាំងក្នុងតំបន់ និងលើ សកលលោក។

ព័ត៌មានលម្អិត...

 



Write a comment / Suggest improvements of this web page