• ភាសាខ្មែរ
  • English
សូមស្វាគមន៍ការមកកាន់គេហទំព័ររបស់
ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ
(ក
.
ក.ជ)


ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទ(ក.ក.ជ)

គឺជាសេនាធិការជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការដឹកនាំនិង

សម្របសម្រួលកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ

ដែលជាវិស័យដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញកំណើន

សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា និងរួមចំណែកក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជាតិកាត់

បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន។

 

ដើម្បីជួយដល់ការឆ្លើយតបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយ ចំពោះបញ្ហាប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាក.ក.ជ

ធ្វើការផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើយុទ្ធសាស្រ្តជាអទិភាពចំនួន៤៖

 

tl_files/photos/agriculture/picture-762.jpg


 

  • សន្តិសុខស្បៀង និងការគាំពារសង្គមសម្រាប់ជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ
  • ការផ្តល់គុណតម្លៃបន្ថែមតាមរយៈផលិតភាពកសិកម្ម ការធ្វើពិពិធភាវូបនីយកម្ម និងសហគ្រាសឯកជនកសិកម្មដែលមានជម្រើសក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតនៅតាមជនបទ
  • ការរៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចម្រុះ និងយុទ្ធវិធីអភិវឌ្ឍន៍ដោយផ្អែកលើសហគមន៍
  • ការចូលរួមពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានានៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

សកម្មភាពរបស់ ក.ក.ជ

  • ជំរុញការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិសុខស្បៀង
  • កំណត់ និងជំរុញកត្តាគន្លឹះដែលធ្វើឱ្យផលិតភាពកសិកម្មមានភាពប្រសើរឡើងតាមរយៈការងារកសិកម្ម ដែលនាំមកនូវកំណើនស្បៀងលើសលប់សម្រាប់ការនាំចេញ
  • ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនានានៃកម្មវិធីសម្រាប់ការស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
  • ជំរុញ និងសម្របសម្រួលការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមជនបទក្នុងកម្មវិធីទាំងនេះ
  • សម្របសម្រួល និងលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការចូលរួមរបស់អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិនានា និងវិស័យឯកជនផងដែរ។

ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលល្អបំផុតដែលអាចទទួលធ្វើទៅបាន ក.ក.ជ សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយក្រសួងពាក់ ព័ន្ធចំនួន៦ ដែលធ្វើការលើវិស័យអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចតាមជនបទ។ ក្រសួងទាំងនោះរួមមាន៖ ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹងស្តីពីការអភិវឌ្ឍ វិស័យកសិកម្ម និង ជនបទ នៅកម្ពុជាផ្តល់ច្រកចេញ

ចូលព័ត៌មាន មួយដែលងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីការងាររបស់ក្រសួងដែលចូលរួមសហ

ប្រតិបត្តិការនិងការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ 

 

សាររបស់ប្រធានក.ក.ជ

 

ឆ្លងកាត់នូវដំណាក់កាលសំខាន់ៗនៃកិច្ចការស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏លំបាក និងប្រកបដោយភាពស្មុគស្មាញ ប្រទេស

កម្ពុជាបានវិវឌ្ឍន៍ឈានចូលមកដល់យុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្ម ទាំងក្នុងតំបន់ និងលើ សកលលោក។

ព័ត៌មានលម្អិត...

 Write a comment / Suggest improvements of this web page
Hostgator Coupon May 2014 Hostgator coupon 2014 May hostgator coupon 2014 May Hostgator Coupon May 2014 DreamHost Promo Code 2014 dot5 hosting coupon code 2014 Arvixe Coupon code May 2014 ixwebhosting coupon 2014 May Site5 Coupon 2014 automobile reviews business money buy jewellery finance loans home helps insurance types cosmetics today fitness insurance companies in market finance news medical product money us technology in finance time roof repairing places where cook recipes